Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Mercatorlaan 1200 - 3528 BL Utrecht - +31-(0)30-282 31 75
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie

Richtlijnen 

Richtlijn beslismomenten pre-, per en postoperatieve traject van de hartchirurgische patiënt: In 2010, 2011 en 2012 zijn de landelijke richtlijnen “preoperatief, peroperatief en postoperatief traject” ontwikkeld en gepubliceerd, bedoeld voor alle snijdende specialismen. Het specialisme cardio-thoracale chirurgie kent een aantal aspecten waardoor hetgeen gesteld is in deze richtlijnen niet volledig van toepassing kan zijn. Het bestuur van de NVT ziet, in het kader van de patiëntveiligheid, het belang in van een eenduidige procedure rond de indicatiestelling en het pre-, per- en postoperatieve traject en heeft daarom gemeend een eigen richtlijn op te moeten stellen. Bij het opstellen van de richtlijn heeft afstemming plaats gevonden met de partners in deze zorgketen (cardiologen, cardio-anesthesiologen, perfusionisten en intensivisten). Deze richtlijn is tijdens de ALV op 31 mei 2013 door de leden van de NVT goedgekeurd. Na overleg met de NVA is deze richtlijn begin 2014 aangepast en vervolgens goedgekeurd tijdens de ALV op 14 november 2014. Ook binnen de NVA is de richtlijn goedgekeurd door het bestuur en haar leden binnen de sectie Cardio-Anesthesiologie.

Richtlijn Informed Consent: Dit document geeft een goed overzicht, samenvatting en argumentatie van de vereisten waaraan een informed consent bij de cardiothoracale chirurgie moet voldoen. Het is een algemeen document dat op lokaal - hartchirurgisch centrum - niveau als basis en referentie gebruikt kan worden bij het opstellen van de informed consent.  Deze richtlijn is tijdens de ALV op 31 mei 2013 door de leden van de NVT goedgekeurd.

Richtlijn GUCH-patiënt: Deze richtlijn schept duidelijkheid over de vraag in welke cardio-thoracaalchirurgische centra jong volwassenen met een aangeboren hartafwijking (zogenaamde GUCH-patiënten/Grown-Ups with Congenital Heartdisease) chirurgisch behandeld moeten worden. Deze richtlijn is tijdens de algemene ledenvergadering op 11 mei 2012 door de leden van de NVT goedgekeurd.

Richtlijn Antistollingsbehandeling rond en na hartoperaties: Deze richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirugie is mede gebaseerd op de EACTS-guidelines on antipatelet and anticoagulation management in cardiac surgery. De richtlijn is tijdens de algemene ledenvergadering van 6 november 2009 op grote lijnen goedgekeurd. Definitieve goedkeuring vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering van 11 mei 2012.  

Richtlijn Myocardrevascularisatie: Deze richtlijn over myocardrevascularisatie is gebaseerd op de EACTS en ESC richtlijn 'Guidelines on myocardial revascularization''. Deze richtlijn is door de leden van de NVT tijdens de algemene ledenvergadering van 25 november 2011 goedgekeurd. In 2014 is deze gereviseerd door de EACTS en de ESC.

Richtlijn introductie nieuwe interventietechnieken in de klinische praktijk: richtlijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC). Dit document is inmiddels door beide verenigingen goedgekeurd en geldt als leidraad voor de leden bij introductie van nieuwe interventietechnieken.

Richtlijn denovo atriumfibrilleren na (cardio-)thoracale operatie: Richtlijn voor het voorkomen en behandelen van denovo atriumfibrilleren na (cardio-)thoracale operatie. Deze richtlijn is mede gebaseerd op de EACTC-guidelines on the prevention and managmeent of de novo atrial fibrillation after cardiac and thoracic surgery. Deze richtlijn is door de leden van de NVT tijdens de ALV van 26 november 2010 goedgekeurd.  

Richtlijn voor Harttransplantaties (Guidelines for Heart transplantation): Het betreft hier de engelse versie van de richtlijn voor Harttransplantaties. De richtlijn is goedgekeurd door de leden van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie tijdens de najaarsvergadering van 17 november 2007.

Aanvullend document:
Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie 2011

Richtlijn voor de behandeling van hartklepziekten: Deze richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie is mede gebaseerd op de richtlijn van The Task Forse on the Management of Valvular Heart Desease for the European Society of Cardiology. Deze richtlijn is door de leden van de NVT tijdens de algemene ledenvergadering van 26 november 2010 goedgekeurd.

Richtlijn Niet-kleincelling longcarcinoom: zie voor de meest recente versie van de richtlijn niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) zie http://www.oncoline.nl/niet-kleincellig-longcarcinoom.

Soncos Normeringsrapport: Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland

WIP-richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1: deze richtlijn is opgesteld door de Werkgroep Infectie Preventie. Voor de meest recente richtlijn zie www.wip.nl.

Leidraad NIKP: Leidraad nieuwe interventietechnieken in de klinische praktijk (oktober 2014)

Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie | Mercatorlaan 1200 | 3528 BL Utrecht | +31 (0)30 282 31 75Website door Zite Media