Opleidingsplan

Per 1 juli 2018 is het nieuwe Opleidingsplan 2018 van kracht. AIOS die op of na 1 juli 2018 beginnen met de opleiding cardiothoracale chirurgie vallen voor de gehele opleiding onder het nieuwe Specifiek Besluit en het nieuwe Opleidingsplan Cardiothoracale chirurgie. Op de AIOS die vóór die datum zijn gestart met de opleiding cardiothoracale chirurgie blijven de besluiten betreffende de opleiding van toepassing die golden ten tijde van de aanvang van de opleiding inclusief het volgen van een Heelkunde stage.

In afwijking van de eerste paragraaf kan de AIOS die met de opleiding cardiothoracale chirugie is aangevangen op of na 1 juli 2017 maar voor de ingangsdatum van het nieuwe Specifieke Besluit in overleg met de opleider besluiten de opleiding voort te zetten volgens het nieuwe besluit. Dat betekent dat voor hen de Heelkunde stage vervalt. De AIOS die met de opleiding cardiothoracale chirurgie is aangevangen op of na 1 juli 2016 maar vóór de ingangsdatum van het nieuwe Specifiek Besluit, kan verzoeken het nieuwe Specifiek Besluit van toepassing te verklaren, mits de geplande Heelkunde stage doorgang vindt én de EPAs uit deze stage naar inzicht van de opleider kunnen worden verdisconteerd met EPAs uit de andere opleidingsjaren.

In deze laatste specifieke overgangssituatie kan de Heelkunde stage ook gezien worden als verdiepingsstage. Ook hiervoor geldt dat AIOS en opleider hier alleen in samenspraak over kunnen beslissen. Voor alle AIOS die op enig tijdstip langer dan twee jaar voor de ingang van het nieuwe Specifiek Besluit met hun opleiding zijn gestart, zijn de oude besluiten van toepassing.