Richtlijn beslismomenten pre-, per- en postoperatief traject

In 2010, 2011 en 2012 zijn de landelijke richtlijnen “preoperatief, peroperatief en postoperatief traject” ontwikkeld en gepubliceerd, bedoeld voor alle snijdende specialismen. Het specialisme cardio-thoracale chirurgie kent een aantal aspecten waardoor hetgeen gesteld is in deze richtlijnen niet volledig van toepassing kan zijn. Het bestuur van de NVT ziet, in het kader van de patiëntveiligheid, het belang in van een eenduidige procedure rond de indicatiestelling en het pre-, per- en postoperatieve traject en heeft daarom gemeend een eigen richtlijn op te moeten stellen. Bij het opstellen van de richtlijn heeft afstemming plaats gevonden met de partners in deze zorgketen (cardiologen, cardio-anesthesiologen, perfusionisten en intensivisten). Deze richtlijn is tijdens de ALV op 31 mei 2013 door de leden van de NVT goedgekeurd. Na overleg met de NVA is deze richtlijn begin 2014 aangepast en vervolgens goedgekeurd tijdens de ALV op 14 november 2014. Ook binnen de NVA is de richtlijn goedgekeurd door het bestuur en haar leden binnen de sectie Cardio-Anesthesiologie.